การเทรด Forex มีข้อดีอะไรบ้าง

การเทรด Forex มีข้อดีหลายอย่าง ข้างล่างนี้ เป็นเหตผุลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตอบคำถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ ถึงเลือกเทรด Forex กัน

ข้อดีของการเทรด Forex 

  1. ไม่มี commission (ค่านายหน้า) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งซื้อขาย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนค่าเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เก็บจากภาครัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมที่คิดโดยโบรกเกอร์ ซึ่งโบรกเกอร์เหล่านั้นจะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา ที่เรียกว่า Bid กบั Ask หรือเรียกอีก อย่างว่า Spread นั่นเอง
  2. ไม่มีคนกลาง การเทรด Spot คา่เงินนนั้จะไม่มีการผ่านคนกลาง ซึ่งทำให้คุณสามารถเทรด โดยตรงกับตลาดตามราคาจริงของค่าเงินนั้นๆ
  3. ไม่มีการกำหนด Lot หรือ Size ในตลาดฟิวเจอร์ lot หรือวา่ Size ของสัญญาการซื้อขายขึ้นอยู่ กับการแลกเปลี่ยนของตัวเครื่องมือนนั้น ๆ เช่น size มาตรฐานของสัญญาฟิวเจอร์เงิน คือ 5000 ออนซ์ ในตลาดฟอร์เร็ก คุณสามารถส่งคำสั่งได้ตามใจคุณ ซึ่งเหตผุลนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดในตลาดได้ด้วยเงินเพียง 250 เหรียญ (แม้ว่าเราจะบอกว่าการเทรดด้วยเงิน 250 เหรียญ เลวร้ายยังไง)
  4.  ต้นทุนการส่งค่าสั่งต่ำการส่งคำสั่ง( Bid/Ask หรือ Spread) ซึ่งน้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขของตลาด สำหรับโบรกเกอร์ใหญ่ๆ Spread อาจจะน้อยถึง .07 เปอร์เซ็นต์ เลย ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ Leverage ที่คุณใช้ 
  5. ตลาดที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง เราไม่ต้องรอให้มีคนมาสั่นกระดิ่งเปิดตลาด ตลาดเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็น จนถึง วันศกุร์ตอนกลางวัน (เวลา สหรัฐฯ บ้านเราเริ่ม ตีห้าของวนัจนัทร์ – ตีสี่ของ วันเสาร์) ตลาดฟอร์เร็กซ์นั้นไม่เคยหลับ ซึี่งเหมาะกับคนที่เทรดเป็นงานเสริม เพราะวา่คุณสามารถ เลือกได้ว่าคุณอยากเทรดเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
  6. ไม่มีใครสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาดได้ ตลาดเทรดค่าเงินเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และมีนักเทรดมากมายหลายระดับอยู่ในตลาดซึ่งไม่มีใคร(แม้แต่ธนาคารกลาง) ที่จะสามารถ ควบคุมราคาให้เคลื่อนไหวไปตามความต้องการของเขาได้
  7. Leverage  ในการเทรดฟอร์เร็กซ์ แม้ว่าเราจะฝากเงินเข้าเพียงน้อยนิด แต่เราก็สามารถถือ ครองสัญญาที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินในบัญชีของเราได้ Leverage ให้เทรดเดอร์สามารถท ำกำไรได้ ในขณะที่มีความเสี่ยงของเงินทนุต่ำตวอย่าง โบรกเกอร์หนึ่งอนญุาตให้เราใช้ leverage 1:200 นั่นหมายถึงว่า ถ้าเรามีเงินมาร์จิิ้น 50 ดอลล่าร์ แต่ว่าทำให้ให้เทรดเดอร์ ซื้อหรือขายสัญญามูลค่า 10,000 เหรียญได้ เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีมาร์จิิ้นอยู่ 500 เหรียญ เราก็สามารถเทรดสัญญามูลค่า 100,000 เหรียญ ได้เช่นกันแต่ว่า Leverage ก็เหมือนดาบสองคม ถ้าเราไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี การใช้ Leverage สูงจะทำให้เราขาดทนุหรือกำไรมหาศาลได้เหมือนกัน
  8. มีสภาพคล่องสูง เพราะว่าตลาดฟอร์เร็กซ์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องสูงเช่นกัน นั่นหมายถึงว่า ภายใต้สภาวะตลาดปกติเมื่อคุณคลิกเม้าส์ ส่งออร์เดอร์ คณุจะสามารถ ส่งคำสั่งได้ทันที คุณจะไม่ติดขัดในการเทรด ไม่ว่าคุณจะให้เปิดออร์เดอร์แบบอัตโนมัติเมื่อถึง ราคาที่กำหนด(Limit order) หรือ ให้ปิดออร์เดอร์อัตโนมัติถ้าราคาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิด (Stop loss order)
  9. มีบัญชีเทรด Demo, ข่าว , กราฟ และ บทวิเคราะห์บริการให้ โบรคเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ จะมีบัญชี demo ให้ใช้ในการฝึกเทรด พร้อมกับบริการขา่ว และกราฟ รวมอย่ใูนโปรแกรมเทรด โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ สิ่งเหลา่นี้เป็นข้อมูลที่คุณค่าสำหรับนักเทรดที่ “น่าสงสาร” และ นักเทรดที่ชาญฉลาด ที่อยากจะฝึกปรือฝีมือตัวเองในการเทรดก่อนที่จะเปิดบัญชีเงินจริง และเสี่ยงในเงินจริง ๆ
  10. การเทรดบัญชี Mini และ บัญชี Micro คุณอาจจะคิดว่าการที่จะเป็นนักเทรดค่าเงินขึ้นมา ได้นั้นจะต้องใช้เงินมหาศาล แตจ่ริงๆ แล้ว ถ้าเรามาเทียบการเทรดค่าเงินกับตลาดห้นุ ออพชั่นหรือ ว่าฟิวเจอร์ แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น โบรกเกอร์ออนไลน์หลาย ๆ ที่มีบริการบญัชี Mini กับ บัญชี Micro ซึงบางโบรคเกอร์อนญุาตให้คุณฝากเงินได้ต่ำสุดเพียง 300 เหรียญ หรือต่ำกว่านั้นก็มี แต่ว่าเราไม่ได้หมายถึงว่า คุณควรจะเปิดบัญชีกับพวกเขาโดยใช้เงินให้น้อยที่สดุนะ แตเรากำลัง หมายถึงว่ามันทำให้ฟอร์เร็กซ์เข้าถึงคนได้หลายกลุ่ม หลายสาขาอาชีพ ผู้ซึ่งไม่มีเงินมากในการปิดบัญชีครั้งแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น